Trang chủ > Lớp 12 > Giải BT Tin học 12 > Bài 4: Cấu trúc bảng - Giải BT Tin học 12

Bài 4: Cấu trúc bảng - Giải BT Tin học 12

Bài 1 trang 39 Tin học 12: sao trong một bảng không thể có hai hàng giống hệt nhau?

Giải đáp:

Trong một bảng không thể có hai hàng giống hệt nhau vì Mỗi hàng thể hiện một thực thể phân biệt trong bài toán quản lí. Vì vậy việc có hai hàng giống hệt nhau trong cùng một bảng là không hợp lí (gây dư thừa dữ liệu và có thể gây dị thường dữ liệu).

Bài 2 trang 39 Tin học 12: Trong quản lí học sinh dự kì thi tốt nghiệp, theo em có thể khai báo kiểu dữ liệu gì cho mỗi thuộc tính sau đây?

Số báo danh:

Họ tên:

Ngày sinh:

Điểm số:

Giải đáp:

Có thể khai báo dữ liệu cho các thuộc tính như sau:

- Số báo danh: Text, AutoNumber, Memo, Number.

- Họ tên: Text, Memo.

- Ngày sinh: Date/Time.

- Điểm số: Number.

Bài 3 trang 39 Tin học 12: Hãy nêu các bước để chỉ định khóa chính trong bảng dữ liệu gồm các thuộc tính nêu trong câu 2.

Giải đáp:

- Đầu tiên nháy chuột phải vào bảng rồi chọn Design View.

Bài 3 trang 39 Tin học 12 ảnh 1

- Sau đó click chuột trái vào thuộc tính muốn chọn làm khóa. Rồi ấn vào hình khóa ở trên. Nếu muốn chọn nhiều thuộc tính thì ta giữ phím CTRL.

Bài 3 trang 39 Tin học 12 ảnh 2

Bài 4 trang 39 Tin học 12: Khi nhập dữ liệu, trường nào không được để trống?

Giải đáp:

- Những trường nào là thuộc tính của khóa chính và có điều kiện ràng buộc là not null thì khi nhập liệu không được để trống.

Bài 4 trang 39 Tin học 12 ảnh 1

- Khi ta nhập thiếu thì sẽ nhận được thông báo:

Bài 4 trang 39 Tin học 12 ảnh 2

Bài 5 trang 39 Tin học 12: Liệt kê một số thao tác có thể được thực hiện trong chế độ thiết kế bảng.

Giải đáp:

* Thao tác có thể được thực hiện trong chế độ thiết kế bảng:

1. Tạo cấu trúc bảng: Tạo một trường, chỉ định khóa chính, lưu cấu trúc bảng.

2. Thay đổi cấu trúc bảng: Thay đổi thứ tự các trường, thêm trường, xóa trường, thay đổi khóa chính.

3. Xóa và đổi tên bảng: Xóa bảng, đổi tên bảng.