Trang chủ > Lớp 10 > Chuyên đề Toán 10 (có đáp án) > Dạng 4: Ứng dụng của hàm số bậc hai trong chứng minh bất đẳng thức và tìm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất - Chuyên đề Toán 10

Dạng 4: Ứng dụng của hàm số bậc hai trong chứng minh bất đẳng thức và tìm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất - Chuyên đề Toán 10

Ứng dụng của hàm số bậc hai trong chứng minh bất đẳng thức và tìm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất

1. Phương pháp giải.

Dựa vào đồ thị (bảng biến thiên) của hàm số y = ax2 + bx + c, a ≠ 0 ta thấy nó đạt giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên [α; β] tại điểm x = α hoặc x = β hoặc x = -b/ (2a). Cụ thể:

Trường hợp 1: a > 0

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Toán 10 có đáp án

Trường hợp 2: a < 0:

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Toán 10 có đáp án

2. Các ví dụ minh họa.

Ví dụ 1: Cho phương trình: x2 + 2 (m + 3)x + m2 - 3 = 0, m là tham số.

Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1; x2 và P = 5 (x1 + x2) - 2x1x2 đạt giá trị lớn nhất.

Bài giải:

Ta có: Δ ' = (m + 3)2 - (m2 - 3) = 6m + 12

Phương trình có nghiệm ⇔ Δ ' ≥ 0

⇔ 6m + 12 ≥ 0

⇔ m ≥ -2

Theo định lý Viét ta có:

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Toán 10 có đáp án

P = 5 (x1 + x2) - 2x1x2 = -10 (m + 3) - 2 (m2 - 3) = -2m2 - 10m - 24.

Xét hàm số f (m) = -2m2 - 10m - 24 với m ∈ [-2; +∞)

Ta có bảng biến thiên như sau:

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Toán 10 có đáp án

=>Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Toán 10 có đáp án⇔ m = -2

Vậy m = -2 là giá trị cần tìm.

Ví dụ 2: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số:

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Toán 10 có đáp án

Bài giải:

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Toán 10 có đáp án

Khi đó hàm số có dạng y = t2 - 3t + 1 với t ≥ 1

Bảng biến thiên:

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Toán 10 có đáp án

Từ bảng biến thiên suy ra giá trị nhỏ nhất của hàm số y = t2 - 3t + 1 là (-5)/4 khi và chỉ khi t = 3/2 hay

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Toán 10 có đáp án

Ví dụ 3: Cho các số thực a, b thoả mãn ab ≠ 0. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P?

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Toán 10 có đáp án

Bài giải:

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Toán 10 có đáp án

Ta có: P = t2 - 2 - t + 1 = t2 - t - 1

Xét hàm số f (t) = t2 - t - 1 với t ∈ (-∞; -2] ∪ [2; +∞)

Bảng biến thiên:

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Toán 10 có đáp án

Từ bảng biến thiên ta có:

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Toán 10 có đáp án